top of page

 

Fundusz Stypendialny Pamiȩci Moniki Skrzypkowskiej (Monika Skrzypkowski Memorial Scholarship Fund) jest organizacją charytatywną i edukacyjną, o statusie 501(c)(3) kodu IRS.  Organizacja została utworzona w wyniku utraty młodej 15-letniej Polki, Moniki, z powodu pijanego kierowcy.  Swoją dzialaność organizacja poświȩca wielu celom społecznym: uczy, inspiruje, wspiera cierpiących z powodu utraty bliskiej osoby, wzbogaca emocjonalnie publiczność poprzez organizowane koncerty artystyczne, funduje stypendia dla uczniów wykazujących siȩ pozytywną postawą. 

 

 

 

 

NASZA MISJA

 

Poprzez oferowane

i przyznawane corocznie stypendia

rodzina, przyjaciele i sponsorzy  fundacji

Honorują pamiȩć o Monice.  

Pomoc młodym, wykazującym siȩ

pozytywną postawą życiową studentom,  

jest naszą zaszczytną misją,

 która niesie ze sobą obietnicȩ przypominania innym

o negatywnych i śmiertelnych skutach

jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków,

a koncerty artystyczne

łaczą serca oglądających

 wywołując pozytywne emocje.


 

Inspirujemy i edukujemy poprzez organizowane corocznie koncerty zaszczepiające potrzebȩ podejmowania pozytywnych decyzji i prewencji jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków, uświadamiające o śmiertelnych konsekwencjach takiego postȩpowania i wzbudzające potrzebȩ empatii i zrozumienia dla tych, którzy dotkniȩci zostali tragedią.

Dzieląc sie historią tragedii Moniki oraz innych ofiar przestȩpstw i chorób chcemy przynieść ulgȩ i nadziejȩ tym, którzy również doznali straty ukochanej osoby. Organizując koncerty o wysokim standarcie artystycznym organizacja ma na celu wzbogacenie miejscowego społeczeństwa o wrażenia artystyczne, przemawiające do serc i umysłów publiczności w celu przeciwstawienia siȩ negatywnym zachowaniom.

 Studentom, którzy wybierają siȩ na studia wyższe Fundusz Pamiȩci Moniki oferuje pomoc finansową w formie stypendiów. Fundusze na stypendia pochodzą z dorocznych koncertów oraz datków pieniȩżnych indywidualnych osób i biznesów.

bottom of page